International Logistics Section Manager

วางแผนการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานโลจิสติกส์ในต่างประเทศและเขตปลอดอากร (Free Zone) ให้สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงการกำกับดูแลสัญญาการให้บริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับประเทศไทย กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางการทำงานของทุกฝ่ายและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้นตลอดจนติดตามควบคุมผลการทำงานของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ กำหนดและควบคุมงบประมาณและการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

งานที่ต้องปฏิบัติ
1. ควบคุมขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ในต่างประเทศ เช่น การรับมอบ จัดเตรียม เคลื่อนย้าย และจัดเก็บสินค้าอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้าทั้งในระหว่างการจัดเก็บภายในคลังสินค้าและในระหว่างการส่งมอบไปยังจุดขายหรือลูกค้า รวมถึงในระหว่างการรับคืนสินค้ากลับเข้าคลัง
3. ติดตามควบคุมผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามดัชนี้ชีวัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI : Key Performance Indicator)
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์และนำเสนอการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
5. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ
– มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และ พัฒนาระบบงานด้านโลจิสติกส์และขนส่ง
– มีความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ และความสามารถในการบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สื่อสารประสานงานและ ติดตามงาน
– มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม และมีความสามารถในการนำเสนอดี
– มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานคลังวัตถุดิบ (Warehouse management System)
– มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms. Office)
– มีความรู้ความสามารถในการทำ Solution Design
– สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้