นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

คำนิยาม

ผู้รับสมัครงาน หมายถึง บริษัท ยัสปาล จำกัด และบริษัทในเครือ อันได้แก่ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้ให้หมายถึงท่านในฐานะ ผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครงาน หรืออาจจะระบุถึงตัวตนของผู้สมัครงานได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, เพศ, อายุ, รูปถ่าย, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประวัติการฝึกอบรม, วุฒิการศึกษา, สถานภาพทางการทหาร, ข้อมูลของบุคคลที่สาม(บุคคลอ้างอิง) เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิงอื่นที่ผู้สมัครงานระบุ หน่วยงานที่ผู้สมัครงานเคยทำงาน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ที่ผู้สมัครงานได้กรอกหรือนำส่งตามเอกสารใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา, ประวัติการกระทำผิดอาญา, ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการถูกคำพิพากษาของศาล, ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูลสุขภาพ(ก่อนพิจารณารับเข้าทำงาน) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ รวมถึงข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารใบสมัครงานหรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครงาน(ถ้ามี)

การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ถูกเก็บรวบรวมและปรากฎในเอกสารใบสมัครงาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครงาน มีความจำเป็นต่อกระบวนการรับสมัครงานผู้รับสมัครงาน โดยที่ผู้รับสมัครงานจะนำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานระบุ หน่วยงานที่ผู้สมัครงานเคยทำงาน สถาบันการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครงานได้กรอกหรือนำส่งตามเอกสารใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงาน ไปเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผย โดยอาจติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้สมัครงานระบุไว้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้และความสามารถของผู้สมัครงานสำหรับประกอบการพิจารณาการสรรหาเพื่อจ้างงาน รวมถึงใช้ข้อมูลในเอกสารใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานเพื่อการยืนยันคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้และความสามารถของผู้สมัครงานหากผู้สมัครงานได้รับการจ้างแล้ว โดยที่ผู้รับสมัครงานจะเก็บรวมรวบ ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการดำเนินการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ผู้รับสมัครงานอาศัยฐานทางกฎหมายได้แก่ ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสำหรับการจะจ้างงาน

การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ผู้รับสมัครงานมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ผู้สมัครงานระบุในเอกสารใบสมัครงาน และเอกสารประกอบใบสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาการสมัครงานของผู้สมัครงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการที่ผู้สมัครจะถูกพิจารณาเพื่อการจ้างงานในอนาคต รวมถึงใช้ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานเพื่อการยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครงานหากผู้สมัครงานได้รับการจ้างแล้ว ซี่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ผู้รับสมัครงานต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงานโดยชัดแจ้ง