Technical development Section Manager

รายละเอียดงาน

มีหน้าที่ในการควบคุม กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและการประสานงานในขั้นตอน วิธีการผลิตให้อย่างถูกต้อง และ เป็นไปตามมาตราฐานของารออกแบบ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้า รวมทั้งการตรวจสอบโดยทั่วไปของการผลิตที่ใช้ในการทำงานของฝ่ายผลิต ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน และข้อกำหนดคุณภาพ รวมถึงการกำหนดและแนะนำพร้อมกับวิธีการผลิตที่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง แนะนำวิธีการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด ให้ถูกต้อง รวมถึง ควบคุม และรายงานสถานการณ์ให้ฝ่าย Merchandising รวมถึงผู้บังคับบัญชาทราบ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแพทเทิร์นและสเปคไซด์ก่อนการผลิต โดยเทียบข้อมูลจากแพทเทิร์นต้นแบบ ปรับแพทเทิร์นและวิธีการผลิตเท่าที่สามารถทำได้ ให้อยู่ในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. ตรวจสอบ กำหนด และควบคุมลำดับการผลิต ให้สามารถใช้จักรและอุปกรณ์ช่วยเย็บ เพื่อผลิตสินค้าที่ถูกต้องสม่ำเสมอ ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพ

3. ทำ mock up หรือสินค้าตัวอย่างให้กับทีมเย็บ ให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนของ mock up พร้อมทั้งติดตาม และควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. ศึกษา เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการผลิตเพื่อลองรับการเติบโต และความสำเร็จของเป้าหมาย ตามมาตรฐานบริษัท

5. ร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคนิค คุณภาพ วิเคราะห์พร้อมทั้งวิจัยหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กรณีพบว่าสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

6. ประสานงานเพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ กรณีพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้อง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

7. ทำรายงานสรุปเป็นรายเดือน รายงานที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเย็บ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบการเย็บ และสามารถใช้จักร ปรับจักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้

-มีความรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์นในเชิงอุตสาหกรรม

-มีความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ และความสามารถในการควบคุมงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามงานได้ดี

-มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการปกครองบังคับบัญชามีความสามารถในการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม และมีความสามารถในการนำเสนอดี

-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

-สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

-สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS Excel , Word , Power Point , Internet , Email)

-มีความละเอียด รอบคอบ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา