ยัสปาล กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จด้านมาตรฐานสากล รับมอบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ยัสปาล กรุ๊ป ) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล International Organization for Standardization หรือ ISO