21 DECEMBER 2023 / NEWS

ยัสปาล กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน มุ่งลดคาร์บอน และฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการ  “ยัสปาล กรุ๊ป รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” โดยในครั้งนี้เป็นการรวมพลังอาสาสมัครของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้กับศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยอดชาย อรพันธุ์ทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโลจิสติกส์และฝ่ายผลิต บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางยัสปาล กรุ๊ป ได้จัดตั้งโครงการ  “ยัสปาล กรุ๊ป รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” ซึ่งเป็นการรวมพลังของพนักงานบริษัทฯ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้าน CSR ภายใต้แนวคิด “The Power of Sustainability” ทั้งในแง่มุมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยกิจกรรมในครั้งแรกนี้ พนักงานจิตอาสาได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนใกล้กับศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้การปลูกป่าชายเลนถือเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอันส่งผลดีในระยะยาวต่อสภาพภูมิอากาศ การลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ การอยู่อาศัยของประชากรและสัตว์นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นอีกด้วย

โครงการ “ยัสปาล กรุ๊ป รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” นี้นับเป็นก้าวสำคัญในแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร  สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน